Obligacje

Obligacje obok kredytów bankowych stanowią jeden z najbardziej popularnych sposobów pozyskiwania finansowania dłużnego. Są one papierami wartościowymi i mogą być oferowane szerokiemu gronu nabywców. Obligacje są często oprocentowane stałą stopą procentową (ang. fixed income instruments). Mogą być dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych (np. na rynkach oferowanych przez GPW Catalyst), jak również pozostawać w obrocie prywatnym. W przypadku emisji publicznej prawo nakłada na emitentów określone obowiązki informacyjne, w tym obowiązek sporządzenia i publikacji prospektu.

W Polsce ze względu na regulacje z zakresu prawa zamówień publicznych, obligacje często są emitowane również jako substytut kredytu. Takie obligacje są nabywane przeważnie przez ograniczone grono banków, które trzymają je do dnia zapadalności.

 W zakresie emisji obligacji nasi prawnicy posiadają liczne doświadczenia jako zewnętrzni doradcy prawni działający dla emitentów jak i agentów emisji. Wybrane projekty realizowane w Polsce, przy których doradzali obejmują:

  • emisje obligacji krajowych dla szeregu polskich banków
  • program emisji euroobligacji Skarbu Państwa (doradztwo prawne dla agenta emisji)
  • program emisji euroobligacji polskiego banku (doradztwo prawne dla emitenta)
  • program emisji obligacji przychodowych
 
« powrót